Thảm Standard

Thảm Standard dạng tấm ghép 50cm x 50cm. Thảm Standard solid đơn sắc gồm các màu: ST01, ST02, ST03, ST05, ST08